| Home | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |

  คู่มือประชาชน

 
 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.54 KB
 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.15 KB
 3.การขอย้ายออกนักเรียนของโีรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.18 KB
 4.การขอผ่อนผันให้เด็กนักเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB
 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.19 KB
 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.03 KB
 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.47 KB
 8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.15 KB