| Home | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |

 พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
            2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ
            3.  ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนานักเรียนสู่อาชีพ
            4.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนโดยการฝึกปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา
            5.  พัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ