| Home | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |

 วิสัยทัศน์ (Vision)


วิสัยทัศน์ (Vision)

            โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ใฝ่รู้ ควบคู่เทคโนโลยี มีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมประสานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ