| Home | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |

 คณะกรรมการสภานักเรียน


   กรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 


นายทรรศนพล  สองสี
ประธานนักเรียน

 

นางสาวพรกนก ช่วยดับโรค
รองประธานนักเรียน

นางสาวณัฐธิดา ขออาสาชาติสกุล
รองประธานนักเรียน

นายนันทวัฒน์  ไพเราะ
คณะกรรมการ

นางสาวปราณี  มาตรนอก
คณะกรรมการ

นางสาวจรรยพร พูนสันเที่ยะ
คณะกรรมการ

นางสาวณัฐชนก  พวงลำเจียก
คณะกรรมการ