| Home | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |

  ประวัติโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา


        โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา    หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3    ได้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.. 2520  โดยชาวบ้านซึ่งได้อพยพมาจากหลายภูมิภาค  เช่น  จังหวัดชัยนาท    ชาวอำเภอจัตุรัส  และชนเผ่าชาวเขาดั้งเดิม ( ชาวบน ) โดยมารับจ้างนายทุนเผาถ่าน  เลื่อยไม้ จับจองที่ดินเพื่อเลี้ยงสัตว์และที่ทำกิน ทางเกษตรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา 

ประกอบกับลูกหลานต้องเดินทางไปเรียนที่ไกล การเดินทางลำบาก  จึงได้ปรึกษากรรมการหมู่บ้าน  ขออนุญาตทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝกนั่งเรียนกับพื้นดิน  ใช้ปีกไม้เป็นโต๊ะเรียนและเก้าอี้ บริเวณที่ราบชิงเขาหินปูนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพังเหย   โดยบริเวณนี้เป็นดินโป่งที่สัตว์ต่างๆลงมากิน  

ใน วันที่  3  พฤษภาคม  .. 2520  เปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก โดย  กำนันทองดี   ศิลา   กำนันตำบลนายางกลักและชาวบ้านโป่งขุนเพชร  นายประจงฤทธิ์   ประจงจิตร  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  134  คน    ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่รับดับอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 3   มีนักเรียนทั้งสิ้น  213  คน 

          อาณาเขต

                   ทิศเหนือ                   ติดต่อกับบ้านโป่งนก
                   ทิศใต้
                       ติดต่อกับบ้านสุขประเสริฐ
                   ทิศตะวันออก
             ติดต่อกับที่ราบเชิงเขาคันหอก
                   ทิศตะวันตก
               ติดต่อกับเทือกเขาหินปูน

การคมนาคม  การเดินทางสะดวก  ถนนลาดยาง   อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  85  กิโลเมตร    ห่างจากอำเภอเทพสถิต   50   กิโลเมตร   และห่างจาก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 3 ( อำเภอจัตุรัส 60  กิโลเมตร