| Home | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ ๒๕๔๕.pdf 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 1).PDF

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542.pdf 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชดารครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547.pdf 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2556.pdf
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546.pdf 
ระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.PDF