| Home | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |

แนะนำผู้อำนวยการ


นายจรูญ  ดีสมบัติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติหน่วยงาน

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสภานักเรียน

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

อำนาจหน้าที่

แผนการดำเนินงาน

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ
แผนผังโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร

ผลการทดสอบทางการศึกษา

ข้อมูล O-Net ป.6 2562

ข้อมูล O-Net ม.3 2562

ข้อมูล NT 2562

ข้อมูล RT 2562

Web Site สำคัญ

โรงเรียนประชารัฐ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนวิถีพุทธ

รายงานข้อมูล

เอกสารน่ารู้

คู่มือประชาชน

แนะนำคุณครู


นางณวภรรค  พงษ์บริบูรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอมรรัตน์ กุลเกียรติชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นายพีรวิชญ์ บวกไธสง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

 กิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

          เมื่อวันที่ 26 สิงหา​คม 2563 คณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย​ ดร.​นิมิตร​ ฤทธิ์ไธสง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ณ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพต่อไป
  คลิกเพิ่มเติม

 ภาพกิจกรรม

ประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน
    วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้ดำเนินการประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายจรูญ  ดีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาได้กำกับและติดตามการดำเนินการในครั้งนี้

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

       โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รักเอยรักลูก" โดยในปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมทางสงฆ์ มอบรางวัลแม่ดีเด่น มอบรางวัล การแสดงนักเรียน และกิจกรรมลูกไหว้แม่
 

 เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ


กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
คลิกเพิ่มเติม


กิจกรรมเย็บพรมเช็ดเท้า
คลิกเพิ่มเติม


กิจกรรมทำขนม
คลิกเพิ่มเติม

 แผนที่โรงเรียน

 LINK น่าสนใจ

       
 

OIT 2020

 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 01 โครงสร้างหน่วยงาน

 02 ข้อมูลผู้บริหาร

 03 อำนาจหน้าที่

 04 แผนพัฒนาคุณภาพฯ

 05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 08  Q&A

 09 Social Network

 แผนการดำเนินงาน

 10 แผนปฏิบัติการประจำปี

 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

 12 SAR62

 การปฏิบัติงาน

 13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 14  มาตรฐานการให้บริการ
 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 16 รายงานความพึงพอใจฯ
 17 E-Service

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

  21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ

 การบริหารทรัพยากรบุคคล

 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การร้องเรียนการทุจริต

 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 31 ข้อมูลเชิงสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 ความเสี่ยงด้านการทุจริต

 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 37 การดำเนินการเพื่อจัดการการทุจริต

 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 39 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี
 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตรอบ 6 เดือน
 41 รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี

 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
 43 มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 47 มาตรการป้องกันการขัดกันของผู้รับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 ผลงานดีเด่น